تائید مدارک درمانی

اسناد و مدارک هزینه های درمان دانشجویان و همسر و فرزندانشان توسط سفارت برای ارسال به ایران تائید می شود.

مدارک لازم:

  1. تکمیل درخواستنامه نمونه برای تائید مدارک درمانی.
  2. تصویر حکم اعزام به خارج از کشور در صورتیکه دانشجو تشکیل پرونده نداده باشد.
  3. اصل مدارک درمانی و یک برگ تصویر(کپی) آنان.
  4. یک عدد پاکت سفارشی برای برگشت اصل مدارک که نشانی درخواست کننده بر روی آن درج شده باشد.

* لطفأ بمنظور کمک در تسریع انجام کار، نوع درخواست خود را بر روی پاکت محتوی مدارک بنویسید.

* مدارک ناقص جهت رفع نقص عیناً عودت داده می شود.

Share