فهرست دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در سال تحصیلی ۱۸-۲۰۱۷

فهرست دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در سال تحصیلی ۱۸-۲۰۱۷

قابل توجه متقاضیان ادامه تحصیل در رشته های علوم پزشکی در دانشگاه های خارج از کشور

 

بر اساس مصوبه شورای عالی ارزشیابی مورخ ۹۵/۷/۲۷ با بررسی کارشناسی مد نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در نظر گرفتن ۷۰۰ دانشگاه برتر پایگاه QS، دانشگاه برتر Timesو ۵۰۰ دانشگاه برتر Shanghai لیست نهایی دانشگاه های خارج از کشور مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت ورودی های سال تحصیلی ۲۰۱۷-۲۰۱۸ در رشته های مرتبط با علوم پزشکی به شرح زیر اعلام می گردد. لازم به ذکر است این لیست سالیانه مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفته و از سال تحصیلی مذکور صرفا دانشگاه های موجود در این لیست جهت ادامه تحصیل مورد تایید بوده و مدارک صادره طبق ضوابط قابل ارزشیابی می باشد.

123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 32 33 34 35 36

Share