آلمان

index

کتابچه راهنمای دانشجویان ایرانی در کشور آلمان

زنـدگی در کـشوری بـا فرهنـگ و بـویژه زبـان متفـاوت، همیـشه بـا مـشکلاتی همـراه بـوده است و تحـصیل در آن کـشور بـا زبـان و سیـستمی بیگانـه، بـر ایـن مـشکلات مـی افزایـد. ایـن مـسائل در بـدو ورود دانـشجو بـه آلمـان دو چندان است. ازاین رو وجود مرجعـی کـه بتوانـد اطلاعـات کـاربردی اولیـه را در اختیـار دانـشجو قـرار دهـد، مـی توانـد زندگی و تحصیل در آلمان را ساده تر نموده و از بروز بسیاری از مشکلات احتمالی بکاهد.

قوانین، شـرایط و مشخـصات در ایالـت هـا، شـهرها، دانـشگاه هـا، دانـشکده هـا و حتـی موسـسات مختلـف یـک دانـشگاه متفـاوت اسـت و لـذا ارائـه اطلاعـاتی کـه همـه شـهرها و دانـشگاه هـای آلمـان را دربرگیـرد، امـری مـشکل می باشد.

سـعی بر این بوده تـا حـد امکـان کلیـه اطلاعـات ضـروری ارائـه گـردد. امیـد اسـت پیـشنهادات سـازنده صاحب نظران قدمی باشد در جهت رفع کاستی ها و تکمیل اطلاعات ارائه شده. با استفاده از لینک زیر می توانید به راهنمای تحصیلی کشور آلمان دسترسی پیدا کنید. از آنجایی که این راهنما چند سال پیش تهیه شده است مطالب موجود در این راهنما نیاز به به روز رسانی دارد. دانشجویان و عزیزانی که می توانند در به روزرسانی این راهنما به صورت کار دانشجویی ما را یاری نمایند می توانند به info@raayzani.eu ایمیل ارسال نمایند.

 

Share