رایزنی علمی

شرح وظایف نمایندگان علمی جمهوری اسلامی ایران
به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین وظایف آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، برای توسعه ارتباطات بین المللی، تحقیقاتی و فناوری و با توجه به قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور ، وظایف نمایندگان علمی به شرح زیر تعیین شده است :
۱) انجام وظایف پیش بینی شده در قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور
۲) پیگیری و بررسی دستاوردهای علمی و فناوری در حوزه ماموریت و ارائه گزارش وضعیت علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقات و فناوری به وزارتین علوم و بهداشت.
۳) شناسایی ظرفیتهای علمی، تحقیقاتی و فناوری حوزه ماموریت با تاکید بر توامندیهای ویژه و کمک به برقراری ارتباط مناسب با موسسات ذیربط داخل کشور و بهره برداری بهینه از ظرفیتهای یاد شده در چارچوب برنامه های کشور.
۴) شناسایی ظرفیتها و معرفی قابلیتها و فرصتهای همکاری آموزشی و پژوهشی و زمینه های عضویت و فعالیت جمهوری اسلامی ایران در مجامع علمی بین المللی که مراکز آنها در حوزه ماموریت مستقر می باشند.
۵)بررسی زمینه های مناسب برای انعقاد تفاهم نامه برای اعزام دانشجو به شیوه های مختلف.
۶) همکاری در اخذ پذیرش داوطلبانی که از طرف وزارتین معرفی می شوند.
۷) تلاش برای بهره برداری از بورس های تحصیلی حوزه ماموریت
۸)شناسایی دانشجویان ممتاز ایرانی دوره های دکتری در دانشگاههای حوزه ماموریت که با هزینه شخصی در حال تحصیل هستند و معرفی آنها به وزارتین به منظور ارائه تسهیلات.
۹) کمک به فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان در حد امکانات
۱۰) همکاری در جذب داوطلبان تحصیل و دانشجویان مقیم خارج در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی داخل
۱۱) تلاش برای جلب مشارکت استادان، محققان، متخصصان و انجمن های علمی حوزه ماموریت به ویژه ایرانیان در فعالیت های علمی و تقویت ارتباطات ایشان با مراکز علمی و تحقیقاتی داخل کشور.
۱۲) تنظیم و برقراری ارتباطات علمی با نهادها، دستگاههای ذیربط و شخصیت های علمی و دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور حوزه ماموریت با مشارکت حوزه های ذیربط در وزارتین.
۱۳) نظارت بر نحوه فعالیتهای دانشجویان تحت مسئولیت.
۱۴) تلاش در جهت شناسایی دستاوردهای علمی و فناوری، رشته ها و حوزه های جدید آموزش، پژوهش و فناوری های نو، ساختارها و نظام های آموزشی، سیاست ها و راهبردهای علمی و مدیریتی آموزش عالی در حوزه ماموریت.
۱۵) برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام کار استادان کرسی زبان و ادبیات فارسی و احیاء ایرانی  اسلامی با همکاری دفتر همکاریهای علمی و بین المللی وزارت.
۱۶) همکاری در تنظیم، انعقاد و نظارت بر اجرای قراردهای علمی، پژوهشی و فناوری کشور.
۱۷)همکاری و تلاش در جهت تامین منابع علمی مفید برای کشور.
۱۸) رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و سایر نهادها و موسسات داخل کشور.
۱۹) اظهار نظر در خصوص نحوه عملکرد موسسات اخذ پذیرش تحصیلی برای متقاضیان ایرانی در حوزه ماموریت.
Share