دانشگاههای فرانسه

ImageHandler.ashxنظام‌ آموزشی‌ و چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاههای‌ کشور فرانسه

کتاب نظام ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از ایران (بعد از ۲۰۱۶/۰۹/۰۱)

‌‌تحصیلات‌ پیش‌ دانشگاهی‌

در کشور فرانسه آموزش کودکان با دوره آمادگی از ۵ سالگی آغاز می شود. تحصیلات دوره ابتدایی از ۶ سالگی شروع می شود و پنج سال به طول می انجامد. سپس کلیه دانش آموزان به یک دوره چهار ساله اجباری وارد می شوند. بعد از آن دوره تحصیلات متوسطه عمومی را آغاز می کنند و به مدت سه سال ادامه می دهند. مجموع تحصیلات پیش دانشگاهی در فرانسه ۱۲ سال است که منجر به اخذ مدرک دیپلم دبیرستان (Bac (Baccalauréat می گردد.

‌‌تحصیلات‌ دانشگاهی‌

تحصیلات عالی در فرانسه در دانشگاه ها، مدارس عالی مهندسی و مؤسسه های هنرهای زیبا امکان پذیر است. کسانی می توانند به دانشگاه ها و مؤسسات فوق راه یابند که دیپلم دبیرستان را گرفته باشند. برای ورود به مراکز آموزش عالی دیگری مانند مدارس عالی دولتی (Ecole Nationale)، مدارس عالی خصوصی و نیز مؤسسه هایی که برای تربیت نیروهای متخصص تأسیس شده اند، از داوطلبان امتحان تخصصی می گیرند. در فرانسه شرط ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای خارجیان قبولی در امتحان ورودی سراسری زبان است.

پس از برگزاری کنفرانس اروپا در سال ۱۹۹۸ که طی آن تصمیم گرفته شد کشورهای اروپایی برای تسهیل در مقایسه و تشخیص مدارک تحصیلی در قالبی یکسان اعطای مدرک نمایند، نظامی جدید برای مقاطع تحصیلی آموزش عالی در کشور فرانسه مشهور به (LMD (Licence, Master, Doctorat اعلام گردید که از سال ۲۰۰۲ به اجرا در آمد.
این نظام مبتنی بر سیستم آموزشی واحدی موسوم به (ECTS (European Credit Transfer System بوده و در آن دوره های تحصیلی شامل دو سطح قبل از لیسانس و بعد از لیسانس می باشند که اولی شامل سیکل اول و دومی خود در دو سطح سیکل دوم و سوم تعریف می شود.

دوره های تحصیلی

دوره اول یا قبل از لیسانس

سیکل اول: شامل هر یک از دوره های ذیل است:
 
(Diplome d’Etude Universitaire Général) DEUG یا دیپلم تحصیلات عمومی دانشگاهی
(Brevet de Technicien Supérieur) BTS یا گواهینامه تکنسین عالی
DUT  (Diplome Universitaire de Technologie)یا دیپلم مؤسسه های فناوری دانشگاهی
(Diplôme d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques) DEUST دیپلم تحصیلات دانشگاهی علمی و فنی
کلیه دوره های یادشده شامل حداقل دو سال تحصیل بعد از دیپلم متوسطه است که به موازات سیستم های جدید شامل ۱۲۰ واحد اروپایی می باشد.
Licence یا Licence Professionelle: به طور متعارف شامل ۶ ترم یا ۳ سال تحصیلات نظری، روش شناختی و کاربردی است که ۱۸۰ واحد را در بر می گیرد (هر ترم ۳۰ واحد). شرط ورود به این دوره داشتن دیپلم دبیرستان و یا مدرک معادل آن است. دارندگان مدارک DUT و BTS با یک سال تحصیل می توانند Licence Professionelle را دریافت نمایند.
‌‌‌Maitrise: یک‌ سال‌ تحصیل‌ بعد ازLicence  یا ۴ سال تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان (طول‌ دوره‌ ‌‌مجموعاً‌ چهار سال) را در بر می گیرد.
Maitrise de Science et de Gestion) MSG) و Maitrise de Science et Technique) MST): شامل حداقل ۴ سال تحصیل بعد از دیپلم، یا ۲ سال تحصیل بعد از DEUG و دوره های مشابه و یا یک سال تحصیل بعد از Licence است.
دوره دوم یا بعد از لیسانس
سیکل دوم:
Master: شامل دو سال (۴ ترم) آموزش و پژوهش، گذراندن ۱۲۰ واحد اروپایی و بهمراه پایان نامه است و سال اول و دوم آن به ترتیب به Master I و Master II. شناخته می شود. این دوره به دو صورت ارائه می شود: Master de Recherche یا پژوهشی و Master Professionel یا حرفه ای.
 • Master de Recherche: دو سال درس و پژوهش، ۱۲۰ واحد اروپایی و پایان نامه.
 • Master Professionel: دو سال درس و کار حرفه ای، ۱۲۰ واحد اروپایی و پایان نامه.
Diplome Ingenieur: شامل حداقل ۵ سال تحصیل بعد از دیپلم متوسطه یا هنرستان یا ۳ سال بعد از DEUg یا دوره آمادگی موسوم به Préparatoire و بهمراه پایان نامه است.
(Diplme d’Etudes Approfondies) DEA‌ و DESS: دوازده‌ تا هیجده‌ ماه‌ تحصیل‌ بعد از دوره‌Maîtrise  که‌ شامل‌ دو مرحله‌ درس‌ و پژوهش‌ و بهمراه پایان نامه است.
‌دیپلم‌ های معماری موسوم به‌DPLG ،DESA : شامل ۵/۴ تا ۵ سال تحصیل بعد از دیپلم متوسطه به همراه پایان نامه است.
Magistrat: شامل حداقل ۵ سال تحصیل بعد از دیپلم متوسطه یا هنرستان و بهمراه پایان نامه است.
سیکل سوم:
Doctorat: شامل حداقل سه سال پژوهش پس از Master de Recherche یا به عبارتی ۸ سال تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان و گذراندن واحدها بر اساس نظر Ecole Doctorat می شود و همراه پایان نامه می باشد.
توجه: مدارک تحصیلی با شروع دوره بعد از ۲۰۰۲ ولی با ضوابط نظام قدیم، در صورت ارائه گواهی ارزیابی از دانشگاه های فرانسه، برابر ضوابط نظام جدید ارزشیابی می گردد.

‌‌نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌

 1. مدارک DUT، BTS، DEUG، DEUST به مأخذ “کاردانی” ارزشیابی می گردند.
 2. مدرک Licence “کارشناسی” ارزشیابی می گردد. تبصره: تنها آن دسته از مدارک Licence که شروع دوره آنها بعد از سال ۲۰۰۲ میلادی و درنظام LMD اخذ شده باشد به مأخذ کارشناسی ارزشیابی می گردند. بدین ترتیب مدارک Licence که شروع دوره آنها قبل از تاریخ یادشده و یا غیر از نظام LMD باشد به مأخذ کاردانی ارزشیابی می گردند.
 3. مدرک Licence Professionnelle “کارشناسی حرفه ای” ارزشیابی می گردد.
 4. مدرک Maitrise و نیز مدارک MSG و MST به مأخذ”کارشناسی” ارزشیابی می گردند.
 5. مدرک Master برای دوره پژوهشی (Recheche) “کارشناسی ارشد” و برای دوره حرفه ای (Professionnel) “کارشناسی ارشد حرفه ای” ارزشیابی می گردد. تبصره- دوره Master I سال اول کارشناسی ارشد تلقی شده و پیش نیاز Master II می باشد. در صورت صدور گواهی مربوط به پایان دوره یاد شده از سوی دانشگاه، صرفاً گواهی صحت صدور صادر می گردد.
 6. مدارک DEA و DESS به مأخذ “کارشناسی ارشد” ارزشیابی می گردند.
 7. مدارک Diplome Ingenieur به مأخذ “کارشناسی ارشد” ارزشیابی می گردند.
 8. مدارک DPLG ،DESA : به مأخذ “کارشناسی ارشد” ارزشیابی می گردند.
 9. مدرک Magistrat به مأخذ “کارشناسی ارشد” ارزشیابی می گردد.
 10. مدارک معماری موسوم به DPLG و DESA به مأخذ “کارشناسی ارشد” ارزشیابی می گردند.
 11. کلیه مدارک Doctorat “دکترا” ارزشیابی می گردند.
تبصره- مدارک دکترای سیکل سوم و Docteur d’Etat مربوط به نظام قبل از LMD “دکترا” ارزشیابی می گردند. مدرک Docteur Universitaire ارزشیابی نمی گردد.

معرفی‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ در کشور فرانسه

‌‌دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز)

 1. Universite de Gronoble I – Joseph fourier
 2. Universite de Gronoble II – Pierre-Mendes-france
 3. Universite de Gronoble III – universite Stendhal
 4. Universite de Lille I – Sciences et Technologies
 5. Universite de Lille II- droit et santé
 6. Universite de Lille III – Charles de Gaulles
 7. Universite de Lyon I – Claud bernard
 8. Universite de Lyon II – lumiere lyon 2
 9. Universite de lyon III – jean Moulin
 10. Universite de Montpellier I
 11. Universite de Montpellier II
 12. Universite de Montpellier III- Paul vallery
 13. Universite de Nancy I
 14. Universite de Lorraine
 15. Universite de Nice Sophia Antipolis
 16. Universite de Renne I
 17. Universite de Renne II
 18. Universite de Rouen – Haute Normandie
 19. Universite de Metz
 20. Universite de Toulouse I – capitol
 21. Universite de Toulouse II – jean Jaures le mirail
 22. Universite de Toulouse III- Paul Sabatier
 23. Universite de Aix-Marseille
 24. Universite de Poitier
 25. Universite Jean monnet Saint-etienne
 26. Universite de Strasbourg
 27. Universite de Bourgogne,Dijon
 28. (Universite de Clermont-Ferrand (I-II
 29. Universite de Nantes
 30. Universite de Franch-Comte,Besancon
 31. Universite de la Rechelle
 32. Universite de Bordeaux I
 33. Universite de Bordeaux II
 34. Universite de Bordeaux III
 35. Universite de Bordeaux IV
 36. Universite paris 1 Pantheon – Sorbonne
 37. (Universite Pantheon-assas(Paris 2
 38. Universite Sorbonne nouvelle – paris III
 39. Universite paris-sorbonne-paris IV
 40. Universite paris Descartes-Paris V
 41. Universite Pierre et Marie Curie (UPMC) – Paris 6
 42. (Universite Paris Diderot (paris VII
 43. Universite paris Dauphine – Paris 9
 44. Universite Paris Ouest Nanterre la defence – Paris X
 45. Universite paris sud – paris 11
 46. Universite Paris XII
 47. Universite Paris XIII
 48. Universite de Caen
 49. Universite de Cergy-Pantoise
 50. Universite de Limoges
 51. Universite de Pau
 52. Universite de Perpignan
 53. Universite de Picardie Jules – Verne
 54. Universite de Reims Champagne – Ardenne
 55. (Universite de Technologie de Compiegne (UTC
 56. Universite de Technologie de Troyes
 57. Universite de Toulon et du Var
 58. Universite Francois Rabelais de Tour
 59. Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard
 60. Museum national d’Histoire Naturelle
 61. Agro Paris tech
 62. Ecole centrale superieure de Lyon
 63. Ecole centrale superieure,Paris
 64. Ecole centrale de Nantes
 65. Ecole polytechnique-paristech
 66. Ecole polytechnique universitaire de Marseille
 67. ecole national superieure  کلیه مدارس عالی دولتی
 • (Ecole Nationale Superieure des Telecommunications (telecom ParisTech
 • Ecole Nationale Superieure Agronomique de Montpellier
 • Ecole Nationale Superieure d’Ingenieurs de Caen
 • Ecole Nationale Superieure des Arts et Metiers ENSAM
 • Ecole Nationale Superieure de Chimie de Montpellier
 • Ecole Nationale Superieure des Arts et Industries de Strasbourg
 • Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint Etienne
 • Ecole Nationale Superieure de Chimie de Lille
 • Ecole Nationale Superieure des Sciences de l’Information et des Bibliotheques
 • Ecole Nationale Superieure de chimie de Paris
 • Ecole Nationale Superieure de l’Electronique et de ses Applications
 • Ecole Nationale Superieure de l’Electrotechniqued’Electronique d’Information d’Hydraulique et des Telecommunications
 • Ecole Nationale Superieure de Mecanique et d’Aerotechnique
 • Ecole Nationale Superieure de Ceramique Industrielle
 • Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs
 • Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Grenoble
 • Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris La Villette
 • Ecole Nationale Superieure d”art Villa Arson
 • Ecole Nationale Superieure d’Electronique Informatique et de Radiocommunications Bordeaux ENSEIRB MATMECA
 • Ecole Nationale Superieure Sciences Appliquees et de Technologie
 • Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Versailles
 • Ecole Nationale Superieure Agronomique de Toulouse
 • Ecole Nationale Superieure du Petrole et des Moteurs
 • Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts de Lyon
 • Ecole Nationale Superieure des Metiers de l’Image et du Son La Femis
 • Ecole Nationale Superieure du Paysage
 • Ecole Nationale Superieure des Ingenieurs en Arts Chimiques et Technologique
 • Ecole Nationale Superieure Louis Lumiere
 • Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Lyon
 • Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris Belleville
 • Ecole Nationale Superieure d’Architecture Paris Val de Sein
 • Ecole Nationale Superieure d’Art de Nancy
 • Ecole Nationale Superieure d’Ingenieurs de Limoge
 • Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Nante
 • Ecole Nationale Superieure des Arts Appliques et des Metiers d’Art Olivier de Serres
 • Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts
 • Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Clermont Ferrand
 • Ecole Nationale Superieure de Chimie de Biologie et de Physique Bordeaux
 • Ecole Nationale Superieure d’Arts Paris Cergy
 • Ecole Nationale Superieure d’Art de Dijon
 • Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris Malaquais
 • Ecole Nationale Superieure des Arts et Techniques du Theatre
 • Ecole Nationale Superieure de Chimie de Moulhouse
 • Ecole Nationale Superieure d’Informatique et de Mthematiques Appliquees de Grenoble
 • Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Bretagne
 • Ecole Nationale Superieure des Industries Chimiques de Nancy
 • Ecole Nationale Superieure des Arts ENSA Limoges
 • Ecole Nationale Superieure des technologies et Industries du Bois
 • Ecole Nationale Superieure de Geologie ENSG
 • Ecole Nationale Superieure de la Photographie
 1. Ecole normale superieure de Lyon
 2. (Ecole normale superieure de paris (ENS paris
 3. Ecole normale superieure de cachan
 4. (Ecole superieure d’Electricite (Supelec
 5. (Ecole National  des Ponts et chausses (Ecole des ponts paristech
 6. کلیه(INSA (Institut National de Sciences Appliques  ها
 7. (Institut National des Telecommunications (INT
 8. Institut National Polytechnique de Gronoble
 9. Institut National polytechnique de Lorraine
 10. Institut National Polytechnique de Toulouse
 11. Institut national de la recherché agronomique

دانشگاه های گروه ب (خوب)

 1. Universite d’Avignon
 2. Universite d’Evry-val-d’Essonne
 3. Universite d’Orlea
 4. Universite de Angers
 5. Universite de Bretagne Occidentale
 6. Universite de Corse Pascal Paoli
 7. Universite de Haute-Alsace Mulhouse
 8. Universite de Havre
 9. Universitede Maine – le mans
 10.  Universite de Savoie(chambery)
 11.  Universite de Valenciennes et du Hainut-Cambresis
 12.  Universite de Versailles Saint – Quentin-en Yvelines
 13.  (Ecole d’ Architecture de la ville& des Territoires a Marne la Vallée (Tolbiac
 14.  Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
 15.  Ecole d’ingénirurs en Génie des Systémes Industriels
 16.  Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Batiment et de I ‘Industrie
 17.  Ecole Superieure d’ Architecture
 18.  Institiut Supérieure de Mécanique de Paris

‌گروه ج (متوسط)

 1. (Universite Vincennes-Saint-Denis (Paris VIII
 2. Universite Paris – est
 3. Universite d’artois
 4. (INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales
 5. Audencia Nantes Ecole de Management صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 6. CERAM Sophia Antipolis صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مدیریت، تجارت، بازرگانی، اداری و مالی
 7. Clermont Graduate school of Management صرفا تا مقطع  کارشناسی ارشد
 8. Conservatoire Nationale des Arts et Metiers
 9. Ecole de Management de Lyon صرفا تا مقطع  کارشناسی ارشد
 10. (Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord (EDHEC صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته تجارت
 11. Ecole Pratique des Hautes Etudes
 12. Ecole Supérieure de Commerce de Reims صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت
 13. Ecole d’Architedcture de Paris-Val-de-Sein صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 14. (Ecoles des Hautes Etudes Commerciales (Groupe HEC صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و اقتصاد
 15. Ecole Supérieur de Commerce de Montpelier صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های علوم اقتصادی
 16. Ecole Supérieur de Commerce de Rouen صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 17. Ecole Supérieur de commerce de Toulouse صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 18. Ecole Supérieur d’ingénieurs des travaux de la construction de Caen صرفا تا مقطع  کارشناسی ارشد
 19. (Ecole Superieure d’ Electronique de l’ oust (ESEO پس از بررسی کیفی (اخذ آزمون، بررسی کیفی رساله، درخواست مقاله، … )
 20. Ecole Supérieure de Commerce Bretagne- Brest
 21. Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 22. Ecole Superieure d’Ingénieurs en Génie électrique صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 23. (Ecole Supérieure d’Optique (ESO صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی برق، مخابرات، فیزیک و اپتیک
 24. (Ecole Supérieure Libre des Sciences Commercials Appliquées (ESLSCA صرفا تا مقطع  کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و مدیریت
 25. ESSEC Business School کلیه مدارک بغیر از مدرک Master specialize رشته تجارت قابل قبول است.
 26. (Euromed Marseille (Ecole de Management صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 27. Grenoble école de Management صرفا تا مقطع  کارشناسی ارشد و صرفا مدارک منتهی به دیپلم ملی فرانسه مورد تایید است. مدارک دوره های منتهی به دیپلم داخلی این مدرسه ارزشیابی نمیشوند.
 28. (INSEAD (Institut Européend’ Administration des Affaires
 29. Institut de Physique du Globe de Paris
 30. (Institut de Préparation à l’Administrationet à la gestion (IPAG صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 31. (Institut Supérieure d’Agriculture (ISA صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 32. (Institut Supériur d’Electronique de Paris (ISEP صرفا تا مقطع  کارشناسی ارشد و در رشته های کامپیوتر، الکترونیک و مخابرات
 33. (Institut Supériure des Matérieuxet Mécaniques Avancées du Mans (ISMANS صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی مواد و مکانیک
 34. Paris Graduate School of Management صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت
 35. Rennes International Business School صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های تجارت و بازرگانی
 36. Skema Business School صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 37. Ecole de Designe Nantes Atlantique

‌گروه د (ضعیف)

 1. Ecole de Management Léonard de Vinci
 2. Ecole Internationale de creation audiovisuelle et de réalisation صرفا تا مقطع کاردانی
 3. Ecole Supérieure d’ingénieurs Léonard de Vinci
 4. Groupe école Supérieure de commerce Chambéry Savoie صرفا تا مقطع کاردانی
 5. Institut International de Multimédia Léonard de Vinci پس از بررسی کیفی(اخذ آزمون)
 6. Eurecom Sophia Antipolis صرفا در صورتی که دوره ها به صورت مشترک با مدرسه عالی مخابرات پاریس و پلی تکنیک فدرال لوزان سوئیس برگزار شود قابل ارزشیابی است.
Share